สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
*********************

เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระเทพวรมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชสิริวัฒน์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

 

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม มีเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอ  ๑๒  อำเภอ
๑. คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม  พระครูกิตติสุตานุยุต จอ.
๒. คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม  พระครูสุวิมลธรรมสถิต จอ.,พระมหาเอกพล ญาณธีโร เลข.จอ.
๓. คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน  พระครูสิริปุญญโสภณ  จอ.
๔. คณะสงฆ์อำเภอนาแก  พระครูบวรโพธิวัฒน์  จอ., พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ  เลข.จอ.
๕. คณะสงฆ์อำเภอวังยาง  พระครูวิชิตวรเขต จอ., พระครูเมธีศาสนาธำรง เลข.จอ.
๖. คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง  พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร. จอ.
๗. คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม  พระครูสิริปัญญาวิชัย  จอ., พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลข.จอ.
๘. คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก  พระครูสุนันท์ธรรมสถิต  จอ., พระปลัดวงศ์ประจักษ์ กตปุญฺโญ เลข.จอ.
๙. คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร  พระครูธรรมวงศ์วินิต จอ., พระปลัดสุภรณ์ อคฺคธมฺโม  เลข.จอ.
๑๐. คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า  พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ จอ., พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์ เลข.จอ.
๑๑.คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ พระครูบวรธรรโมภาส จอ., พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.
๑๒. คณะสงฆ์อำเภอนาทม  พระครูรัตนคุณาวสัย  จอ., เจ้าอธิการไพยงค์ กนฺตสีโล  เลข.จอ.

 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  วัดพระธาตุพนม  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
โทร. 08 6459 8797  09 4543 5888
พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม 09 4543 5888
พระมหาเอกพล ญาณธีโร  เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม 08 7230 9869
อีเมล์  snkp55@gmail.com  info@songnkp.com

เว็บมาสเตอร์
พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. 094 543 5888
 
เกี่ยวกับเรา
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
ตารางส่งงานประจำปี
บัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.
 
จำนวนผู้เข้าชม  242606  คน