งานต่อไป : ส่งบัญชีประชุมพระสังฆาธิการระดับ จอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2562 (วัดมรุกขนคร)   
ตำบลส่งอำเภอ : 15 เมษายน 2562   อำเภอส่งจังหวัด : 30 เมษายน 2562
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งบัญชีจอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2562
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 5-5-62
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 12-4-62
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 8-4-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 11-4-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 4-5-62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 18-4-62
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 18-4-62
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 10-4-62
ตำบลส่งอำเภอ : 15 เมษายน
อำเภอส่งจังหวัด : 30 เมษายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด งวดที่ ๑
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 22-4-62
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 1-4-62
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 1-4-62
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 22-4-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 4-5-62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 2-5-62
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 18-4-62
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 2-5-62
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 22-4-62
ตำบลส่งอำเภอ : 15 มีนาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 1 เมษายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ส่งไม่ครบ
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 10-1-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 22-4-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 28-12-61
ตำบลส่งอำเภอ : 25 ธันวาคม 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 30 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
 
จำนวนผู้เข้าชม  18838  คน