ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระราชสิริวัฒน์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  4  รูป