งานต่อไป : ส่งบัญชีประชุมพระสังฆาธิการระดับ จอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 2/2562 (วัดธาตุมหาชัย)    
ตำบลส่งอำเภอ : 15 มิถุนายน 2562   อำเภอส่งจังหวัด : 25 มิถุนายน 2562
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งบัญชีจอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 2/2562
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 8-6-62
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 10-6-62
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 18-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 18-6-62
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 13-6-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 12-6-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 26-6-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 26-6-62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 13-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 28-6-62
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 19-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 12-6-62
ตำบลส่งอำเภอ : 15 มิถุนายน
อำเภอส่งจังหวัด : 25 มิถุนายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 8-6-62
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 19-6-62
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 18-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 18-6-62
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 13-6-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 12-6-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 26-6-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 26-6-62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 28-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 28-6-62
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 19-6-62
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 12-6-62
ตำบลส่งอำเภอ : 15 มิถุนายน
อำเภอส่งจังหวัด : 25 มิถุนายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ส่งไม่ครบ
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 10-1-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 22-4-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 28-12-61
ตำบลส่งอำเภอ : 25 ธันวาคม 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 30 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
 
จำนวนผู้เข้าชม  26252  คน