ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งรายชื่อพระวินยาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 28/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 27/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 30/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง ไม่มีผู้เหมาะสม
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 30/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 28/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 27/3/2563
ตำบลส่งอำเภอ : 27 มีนาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 31 มีนาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชี จอ. , รจอ. , จต. , รจต. , เลข. ครั้งที่ ๑
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 5/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 7/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 5/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 7/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 6/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 9/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 7/3/2563
ตำบลส่งอำเภอ : 10 มีนาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 15 มีนาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชี จร. , รจร. , ผจร. , รก.จร. ครั้งที่ ๑
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ตำบลส่งอำเภอ : 15 พฤษภาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 1 มิถุนายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
 
ที่ รายการส่งงาน ตำบลส่งอำเภอ อำเภอส่งจังหวัด สถานที่ส่ง สถานะ
ส่งบัญชีรายงานศาสนศึกษาประจำปี ๑  มีนาคม  ของทุกปี ๑๕  มีนาคม  ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๑  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลข) ครั้งที่ ๑ ๑๕ มีนาคม ของทุกปี ๑ เมษายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งรายงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
การขอเสนอพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
ส่งบัญชีสำรวจศาสนศึกษาที่ควรได้รับการปรับปรุง ประจำปี ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีทะเบียนสำนักเรียน ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
ส่งบัญชีครูสอนปริยัติ ๑ มิถุนายน ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๐ ส่งรายงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาฯ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี ๑ กรกฎาคม  ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๑๑ ส่งรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต. ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๒ ส่งรายงานกิจกรรมพระนักเผยแผ่  พร้อมทั้งรายชื่อพระนักเผยแผ่เป็นปัจจุบัน ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๓ ส่งรายงานพระธรรมทูต ประจำปี ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๔ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ น.ธ. และ ธ.ศ.โท เอก (น.ธ. และ ธ.ศ. ตรี ส่งเฉพาะยอด) ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๕ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๒  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลขา) ครั้งที่ ๒ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๑๖ ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๑๗ ส่งบัญชีขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง (ศ.๑ ศ.๒) ประจำปี ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๑๘ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมต้น ๑ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๑๙ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมกลาง     วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๒๐ ส่งบัญชีขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด ประจำปี ๑ กันยายน ของทุกปี ๓๐ กันยายน ของทุกปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๒๑ การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๒ ส่งบัญชีข้อมูลวัด - ที่พักสงฆ์ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๓ ส่งบัญชี เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๒ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๔ ส่งบัญชีขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม ส่งต่อ
๒๕ ส่งบัญชีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครั้งที่ ๒ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๖ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๓  ประชุมปรึกษางาน (จจ/รจจ/จอ/รจอ/เลขา) ครั้งที่ ๓ ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ๑ ธันวาคม ของทุกปี วัดพระธาตุพนม ส่งต่อ
๒๗ ส่งรายงานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอบเด็ก เทอมปลาย ๑ ธันวาคม ของทุกปี ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี วัดสว่างสุวรรณาราม เพื่อทราบ
๒๘ การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๒๙ การขออนุญาติสร้างวัด-การขอตั้งวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๐ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๑ การขออุดหนุนวัดที่ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๒ การขอขึ้นทะเบียนวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๓ การขอรับรองสภาพวัด ตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี กำหนดส่งตลอดปี วัดธาตุเรณู ส่งต่อ
๓๔ การประชุมประจำเดือน กำหนดเอาวันที่ ๑ ของทุกเดือน ถ้าตรงกับวันพระของให้เลื่อนเป็นวันที่ ๒ ของเดือนนั้น ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม  242623  คน