วันศุกร์, 08 26th

Last updateอ, 06 เม.ย. 2014 1pm

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เจ้าคณะจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัดเป็นตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับพระบัญชาแต่ง ตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

หน้าที่

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิการณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะ ชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

 

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม ป.ธ.5) วัดจันทาราม (พระอารามหลวง) เขตธนบุรี
  รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) เขตบางรัก
  รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชปริยัติเวที (สุชาติ ป.ธ.8) วัดดาวดึงษาราม (พระอารามหลวง) เขตบางพลัด
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระธรรมกิตติมุนี (สาย ป.ธ.7) วัดเฉลิมพระเกียรติ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี - -
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระศรีปทุมเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม ป.ธ.9) วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพรัตนากร (นพปฎล) วัดพนัญเชิงวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูมหานคราภิรักษ์(สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.9 วัดพนัญเชิงวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณเวที (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก (ชวลิต ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท (พระอารามหลวง) อำเภอพระพุทธบาท
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ป.ธ.9) วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูมงคลรัตนวัฒน์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชปริยัติสุธี (อำนวย ป.ธ.7) วัดคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง ป.ธ.4) วัดกวิศราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมพร ป.ธ.6) วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชกิตติเมธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสิงห์บุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชศาสนโมลี (ประมวล ป.ธ.9) วัดโพธิ์เงิน อำเภอเมืองสิงห์บุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ป.ธ.4) วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (ป.ธ.7) วัดสรรพยาวัฒนาราม อำเภอสรรพยา
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยกวี (ประชุม ป.ธ.5) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระอุทัยธรรมานุวัตร (มนัส ป.ธ.4) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครสวรรค์
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด) วัดคีรีวงค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระอมรเมธี (สุนทร ป.ธ.7) วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อำเภอตากฟ้า
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระเทพปริยัติ (อดุลย์ ป.ธ.8) วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระวิเชียรมุนี (ผดุงกิจ) วัดพัฒนราษฎร์บำรุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช ป.ธ.4) วัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.9 วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอหล่มสัก
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระเพชรบูรณคณาวสัย (สนิท) วัดภูเขาดิน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด (ณ พ.ศ. 2555) วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี (นารถ) วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมืองพิษณุโลก
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.7) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิษณุโลก
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก ป.ธ.9) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (พระอารามหลวง) อำเภอศรีนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระสุขวโรทัย(จง จัตตมโล) วัดสังฆาราม อำเภอบ้านด่านลานหอย
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระเทพปริยัติวิธาน (อำนวย ป.ธ.4) วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระครูวิสุทธิปัญญาสาร (นิพนธ์) วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระวิจิตรพิพัฒโนดม (สาย) วัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
  รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระราชจินดานายก (คำอ้าย) วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม ป.ธ.5) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก (ชื่น ป.ธ.6) วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระปัญญากรกวี (ควงทิพย์ ป.ธ.5) วัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี (ปุณณมี) วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชวิริยาภรณ์ (ศรีมูล ป.ธ.6) วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา) วัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ
  รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (สายัน ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระเมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองแพร่
  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ ป.ธ.3) วัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ ป.ธ.7) รก. วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน
  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ ป.ธ.7) วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน
  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระศรีธีรพงศ์ (ดิเรก ป.ธ.9) วัดพญาภู (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองน่าน

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล (สังวาล ป.ธ.6) วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชปริยัติเมธี (สมาน) วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ป.ธ.7) วัดพระธาตุหริภุญชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำพูน
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระโสภณกิตติธาดา (สงคราม ป.ธ.๗) วัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระญาณวีรากร (จันทิมา) วัดหัวเวียง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูอนุสิฐธรรมสาร (อนันต์) วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระเทพรัตนมุนี (สายพงษ์ ป.ธ.5) วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูโพธานุรักษ์ (พรหมา) วัดศรีสว่างบรมสุข อำเภอศรีธาตุ
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชพุฒิมุนี (ประทัย ป.ธ.5) รก. วัดศีรษะเกษ อำเภอเมืองหนองคาย
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชพุฒิมุนี (ประทัย ป.ธ.5) วัดศีรษะเกษ อำเภอเมืองหนองคาย
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย - -
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชวีราภรณ์ (เสาร์ ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (รังสฤษดิ์ ป.ธ.3) วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง
  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสกลนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต (หนูพันธ์ ป.ธ.3) วัดหนองสะไน อำเภอกุดบาก
  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร - -
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระราชปรีชามุนี (บุญจันทร์) วัดนันทวิชัย อำเภอโนนสัง
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระเมธีวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูปริยัติกิจสุนทร (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระครูสันติปัญญาภรณ์ (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพกิตติรังษี (ทองสา ป.ธ.8) วัดธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น
  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง
  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ ป.ธ.7) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระราชปริยัติยาทร (น้อย) วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมหาสารคาม
  รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูปริยัติกิจ (พรหมา ป.ธ.4) วัดกลาง อำเภอวาปีปทุม
  รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูโพธิบุญวัฒน์ (คำพันธ์) วัดกลางเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ ป.ธ.7) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์) วัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูอนุสรธรรมคุณ (เกสร ป.ธ.1-2) วัดเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระพุทธิสารมุนี (สุเทพ) วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.4) วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปริยัติธรรมโสภณ (ถาวร ป.ธ.๔) วัดบ้านยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9) วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระครูเกษมวิริยคุณ(เลียม ทนฺตจิตฺโต) วัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.8 วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ป.ธ.9) วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ศรีนวล ป.ธ.5) วัดกลาง อำเภอขุขันธ์
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี (สำลี ป.ธ.5) วัดพระธาตุพนม (พระอารามหลวง) อำเภอธาตุพนม
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชรัตนากร (ธวัช ป.ธ.4) วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระบวรปริยัติกิจ (เพชร ป.ธ.6) วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชรัตนกวี (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร
  รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล
  รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระรัตโนภาสวิมล (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
  รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร - -
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน
  รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระวิสุทธิกิตติสาร (ศรี) วัดเจริญจิตร อำเภอลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระธรรมวรนายก (โอภาส ป.ธ.6) วัดพระนารายณ์มหาราช (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชวิมลโมลี (ดำรง ป.ธ.9) วัดพายัพ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเมธีรัตโนดม (วันชัย ป.ธ.7) วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย อำเภอลำปลายมาศ
  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง อำเภอกระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์) วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชภาวนาวราจารย์ วิ. (บุญมา ป.ธ.6) วัดชัยภูมิพิทักษ์ อำเภอหนองบัวแดง
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระวีรชัยสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุรินทร์
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุรินทร์
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตร ป.ธ.4) วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระราชภัทรธาดา (ประเทือง ป.ธ.4) วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) อำเภอบ้านสร้าง
  รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง ป.ธ.4) วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสุธีพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครนายก
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก - (กำลังรอการแต่งตั้ง) -
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระเทพปัญญาเมธี (ประยนต์ ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระพิมลภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ป.ธ.4) วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสระแก้ว
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระครูสุนทรนิมมานการ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอศรีราชา
  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสิทธิวิมล (เอนก ป.ธ.7) วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชสิทธินายก (สมอิง ป.ธ.7) วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
  รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (แจ่ม) วัดเขาสำเภาทอง อำเภอเมืองระยอง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่
  รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระศรีศาสนโมลี (วิสูตร ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระครูสิริธรรมรักขิต (บังคม ป.ธ.5 ) วัดบางปรือ อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ป.ธ.3) วัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมืองนครปฐม
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง ป.ธ.8) วัดป่าเลไลยก์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระศรีปริยัติโกศล (ปรีชา ป.ธ.9) วัดป่าเลไลยก์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระศรีวิสุทธิเมธี (เชษฐา ป.ธ.9) วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชรัตนวิมล (พยุง ป.ธ.4) วัดกาญจนบุรีเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรัง (พระอารามหลวง) อำเภอท่ามะกา
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระราชสิทธิเวที (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ป.ธ.7) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองราชบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก) วัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูวิสิฐวีรคุณ (ป.ธ.5) วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำนวย) วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ.5) วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระรัตนเวที (ชำนาญ ป.ธ.7) วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพสิริโสภณ (ภากร ป.ธ.8) วัดวังตะวันตก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริธรรมราชมุนี (สอน) วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริวงศาจารย์ (แช่ม ป.ธ.3) วัดเสาธงทอง อำเภอปากพนัง
2. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระเทพญาณโมลี (องอาจ ป.ธ.9) วัดขันเงิน (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน
  รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระวิจิตรธรรมนิเทศ (ดำเนิน ป.ธ.4) วัดราษฎร์บูรณาราม (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน
3. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ ป.ธ.5) วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ป.ธ.5) วัดพระโยค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ป.ธ.5) วัดท่าเรือ อำเภอถลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตรัง
  รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนง ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระวิมลธรรมคณี (เลี่ยว ป.ธ.1-2) วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฏ์ ป.ธ.9) วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพังงา
5 เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระครูระณังค์คณารักษ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระราชพิพัฒนาภรณ์ (ผัน ป.ธ.1-2) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระศรีรัตนวิมล (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่
  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.7 วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระราชปริยัติมุนี (อักษร ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพัทลุง
  รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง - -
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระปัญญาวุฒิวิมล (สนิท) วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล
  รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูศรีวุฒิโสภณ ( วัดมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองสตูล
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระราชวิสุทธิคุณ (ถวิล ป.ธ.4) วัดหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช ป.ธ.6) วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระศรีสุธรรมเมธี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา
  รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระครูเขมวงศานุการ (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน) วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี
  รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี) วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ ป.ธ.9) วัดบวรนิเวศวิหาร (พระอารามหลวง) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระเทพวรเมธี (ดรุณ) วัดบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ) วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี
4. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชบัณฑิต (ธรณิศร์) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชเมธากรกวี (โสภณ) วัดเสนาสนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
6. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชสังวรญาณ (สมุทร) วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี - -
8. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชวินัยเวที (ประยงค์) วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี - -
10. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ป.1-2) วัดพรหมเสนาราม อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
11. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ป.ธ.4) วัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
12. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา - -
13. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพสุทธาจารย์ (อนันท์) วัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี
14. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ) วัดตรีรัตนาราม อำเภอเมืองระยอง
15 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระธรรมเมธี (บังเอิญ ป.ธ.9) วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี
16 เจ้าคณะจังหวัดตราด พระโสภณธรรมธาดา (หัน) วัดคิรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระสิริรัตนสุธี (ทรงยศ) วัดแสงธรรมสุทธาวาส อำเภอชุมแสง
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระวิสุทธินายก (ถนอม ป.ธ.6) วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร พระราชสารโมลี (เฉลิม ป.ธ.5) วัดนาควัชรโสภณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
4. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ - -
5. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก - -
6. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ พระราชเมธาจารย์ (ศรีบัว) วัดจำทรายมูล อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
7. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน - -
8. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย - -
9. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน พระราชวินัยโสภณ (บุญส่ง ป.ธ.3) วัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชวราลังการ (สิงห์ ป.ธ.6) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูพิทักษ์คณานุกิจ (สว่าง) วัดศรีหญ้าหมาก อำเภอหนองวัวซอ
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิศ) วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระประภัสสรมุนี (นิรันต์ ป.ธ.4) วัดท่าสะอาด อำเภอเซกา
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระปิยทัสสี (สมพร) วัดป่าผาเจริญ อำเภอวังสะพุง
  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย - -
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก (พรมมา) วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูโกวิทสังฆการ (สัมภาส) วัดกุดเรือดำ อำเภอวานรนิวาส
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระศาสนดิลก (ทวีศักดิ์) วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7) วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น
  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูมงคลธรรมจารี (มงคล) วัดศรีประทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์) วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4) วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน) วัดวีระวงศาวาส อำเภอสมเด็จ
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4) วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุทธาจารย์ (สมดี) วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูวิสุทธิญาณ (สุพรรณ) วัดหนองลาดหญ้า อำเภอกันทรลักษณ์
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา) วัดทุ่งศรีสองเมือง อำเภอศรีสงคราม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ อำเภอนิคมคำสร้อย
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร ป.ธ.5) วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม ป.ธ.4) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7) วัดศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระประสาธน์สารคุณ (อาจ ป.ธ.1-2) วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี พระราชสารสุธี (ประสงค์ ป.ธ.8) วัดสิริกาญจนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี - -
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระชินวงศเวที (อาชว์ ป.ธ.7) รก. วัดตรีทศเทพวรวิหาร (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชธรรมสุธี (ทวี ป.ธ.3) วัดเกตการาม (พระอารามหลวง) อำเภอบางคนที
5. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระเทพสุเมธี (ไสว) วัดศรีสุริยวงศาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองราชบุรี
6. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระศรีวิสุทธินายก (วินัย ป.ธ.9) วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชวิสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5) วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16-17-18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ป.ธ.5) วัดพระมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์) วัดโมกขธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชพิศาลสุธี (เสน่ห์ ป.ธ.4) วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร
4. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง พระครูอรรถธรรมเมธี (ชัยวัฒน์) วันควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
5. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระสุทธิสารสุธี (ฉาย) วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา
  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ป.ธ.4) วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสงขลา
6. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ป.ธ.5) วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง
7. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระราชวราจารย์ (อุทัย ป.ธ.5) วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระโพธาภิรามมุนี (ทอง) วัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมืองปัตตานี

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
 • พระศรีวิสุทธิเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม โทร. 08 2843 3340
คุณอยู่ที่: Home บทความทั่วไป เจ้าคณะจังหวัด