ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าคณะจังหวัดเป็นตำแหน่ง  การปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

ณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร
  รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) เขตบางรัก
  รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ ป.ธ.8)[1] วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4) [2] วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระอุดมสิทธินายก (กำพล ป.ธ.9)[1] วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชกิตติเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9) [2] วัดกลาง วรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล)[1] วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย ป.ธ.9) [2] วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณเวที (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง
  รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์) [3] วัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก (ชวลิต ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ป.ธ.9) [2] วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี (ประเทือง ป.ธ.4[3] วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชปัญญาโมลี (สมพร ป.ธ.7)[1] วัดเสาธงทอง (ลพบุรี) (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ป.ธ.9) วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ ป.ธ.4)[1] วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) อำเภอท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน ป.ธ.6) รก. วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท -ว่าง- -ว่าง-
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระอุทัยธรรมานุวัตร (มนัส ป.ธ.4) รก. วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี -ว่าง- -ว่าง-

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครสวรรค์
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร ป.ธ.7) [2] วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อำเภอตากฟ้า
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระโสภณวราภรณ์ (ประเสริฐ ป.ธ.7) วัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ ป.ธ.8) วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ป.ธ.7) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช ป.ธ.4) วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิจิตร
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ ป.ธ.9) [2] วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ป.ธ.7) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอหล่มสัก
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ ป.ธ.9) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด (ณ ปัจจุบัน) วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี (นารถ) วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมืองพิษณุโลก
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก ป.ธ.9) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก
  รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6) วัดมะขามเตี้ย อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (พระอารามหลวง) อำเภอศรีนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู ป.ธ.9 วัดบึงครอบศรัทธาราม อำเภอกงไกรลาศ
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์) [3] วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย)[1] วัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
  รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระราชจินดานายก (คำอ้าย) วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก (ชื่น ป.ธ.6) วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ป.ธ.5)[1] วัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี (ปุณณมี) วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (สายัน ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ป.ธ.6) วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา
  รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น) วัดลี อำเภอเมืองพะเยา
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร อำเภอเมืองแพร่
  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ ป.ธ.3) [2] วัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ ป.ธ.7) วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน
  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก ป.ธ.9) [3] วัดพญาภู (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองน่าน
  รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี (เสน่ห์) [2] วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ)[1] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก (จำรัส ป.ธ.7)[1] วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระโสภณกิตติธาดา (สงคราม ป.ธ.7) วัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูอนุสิฐธรรมสาร (อนันต์ ป.ธ.4) วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี (ป.ธ.7) วัดทรายขาว อำเภอปาย

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ ป.ธ.5) [2] วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง) วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ป.ธ.4) วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองคาย
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ป.ธ.9) [2] วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี (บุญถม ป.ธ.9) วัดชัยพร อำเภอเมืองหนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (รังสฤษดิ์ ป.ธ.4) วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง
  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย
  รองเจ้าคณะจังหวัดเลย - ว่าง - -ว่าง-
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูสิริรัตโนภาส (วินัย ป.ธ.5) วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ (มณีรัตน์ ป.1-2) วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระเมธีวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง
  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู -ว่าง- -ว่าง-
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระวิชัยธรรมคณี วิ. (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา
  รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์) [2] วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา
  รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์) [3] วัดบุพพราชสโมสร อำเภอเมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง
  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ ป.ธ.7) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) [3] วัดธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมหาสารคาม
  รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูสิริปริยัติโสภิต (บุญเรือง ป.ธ.5) วัดสว่างวารี อำเภอกันทรวิชัย
  รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม -ว่าง-  
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ ป.ธ.7) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ป.1-2) วัดเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูปริยัติการโกวิท (สุรเทพ ป.ธ.5) วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ) [3] วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.6) วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปริยัติธรรมโสภณ (ถาวร ป.ธ.4) วัดบ้านยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9)[1] วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระรัตโนภาสวิมล (เลียม) วัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม
  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน ป.ธ.8) [2] วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ป.ธ.9) วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ศรีนวล ป.ธ.5) วัดกลาง อำเภอขุขันธ์
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี (สำลี ป.ธ.5) วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชรัตนากร (ธวัช ป.ธ.4) วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ (เพชร ป.ธ.6) [2] วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชรัตนกวี (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร
  รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล
  รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
  รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน
  รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ ป.ธ.5) วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย ป.ธ.7) รก. วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม ป.ธ.4) [3] วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา -ว่าง- -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย อำเภอลำปลายมาศ
  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง อำเภอกระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ป.ธ.6) วัดชัยภูมิพิทักษ์ อำเภอหนองบัวแดง
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6)[1] วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระมหาสุมินทร์ ยติกโร (ป.ธ.9) วัดห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ป.ธ.9) รก. วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุรินทร์
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ -ว่าง- -ว่าง-
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ -ว่าง- -ว่าง-

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง ป.ธ.4) วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ
  รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครนายก
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน อำเภอเมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว -ว่าง-  
  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระ วรวิหาร อำเภอศรีราชา
  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์) วัดชัยมงคล อำเภอบางละมุง
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที (สมอิง ป.ธ.7) [1] วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
  รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ป.ธ.4) วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่
  รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) [3] วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ป.ธ.9) วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระปริยัติคุณาภรณ์ (เฉลี่ย ป.ธ.3) [3] วัดธัญญวารี อำเภอดอนเจดีย์
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4)[1] วัดวิมลโภคาราม อำเภอสามชุก
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี -ว่าง- -ว่าง-
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร อำเภอท่ามะกา
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์) วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองราชบุรี
  รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต (ป.ธ.9) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง
  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำนวย) วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง ป.ธ.5) วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
  รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ ป.ธ.7)[1] วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที (เจือ ป.ธ.9)[1] วัดมุมป้อม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น ป.ธ.4) วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) วัดแจ้ง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ ป.ธ.5) วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม (ป.ธ.7) วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอไชยา
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระวิจิตรธรรมนิเทศ (ดำเนิน ป.ธ. 4) วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน
  รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระมหาจันทร์ ฐิตวํโส (ป.ธ.8) วัดขันเงิน (พระอารามหลวงอำเภอหลังสวน

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระราชสิริมุนี (สมใจ ป.ธ.5) วัดท่าเรือ อำเภอถลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตรัง
  รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ป.1-2)[3] วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระสิริธรรมาจารย์ จิตติ ป.ธ.7 วัดพระธาตุคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า
5 เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระศรีรัตนวิมล (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่
  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ (ป.ธ.7) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
  รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูพิทักษ์นิมพเขต (ประสิทธิ์ ป.ธ.4) วัดพังลา อำเภอสะเดา
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระราชปริยัติมุนี (อักษร ป.ธ.9) วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพัทลุง
  รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีปัญญาจารย์ (ลำดวน ป.ธ.9)[3] วัดอินทราวาส อำเภอเมืองพัทลุง
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ ป.ธ.6)[3] วัดมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองสตูล
  รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส (ป.ธ.9) วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสิริจริยาลังการ (ชรัช ป.ธ.6) วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี
  รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอหนองจิก
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา
  รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน) วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี
  รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี) วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก