ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อพระอารามหลวง  ในประเทศไทย มีดังนี้

พระอารามหลวงชั้นเอก

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ประจำทั้งสองอาณาจักร กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างสมัยอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยา
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2350 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี สร้างสมัยอยุธยา
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม สร้างยุคทวารวดี
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2407 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2412 เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐาน
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร วัดประจำรัชกาลที่ 3
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร มหานิกาย หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สร้างโดยพระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร ธรรมยุต บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร มหานิกาย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ไม่ปรากฏหลักฐาน
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร มหานิกาย เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี สมัยศรีวิชัย
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร ธรรมยุต อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2483
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร มหานิกาย ในเมือง เมือง พิษณุโลก สมัยกรุงสุโขทัย
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มหานิกาย พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ พ.ศ. 1888
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มหานิกาย ในเมือง เมือง ลำพูน พุทธศตวรรษที่ 17
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร มหานิกาย ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม พ.ศ. 8
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ธรรมยุต ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี พ.ศ. 2512 สร้างโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช พ.ศ. 854 สร้างโดยเจ้าชายธนกุมาร และพระนางเหมชาลา และบาคู (นักบวช)

พระอารามหลวงชั้นโท

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร มหานิกาย วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2419
วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร มหานิกาย สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร ธรรมยุต รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดชัยพฤษมาลา ราชวรวิหาร มหานิกาย ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร มหานิกาย จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร มหานิกาย ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร มหานิกาย วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร มหานิกาย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร มหานิกาย วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร มหานิกาย ชัยนาท เมือง ชัยนาท สมัยอยุธยาตอนต้น
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร มหานิกาย สุเทพ เมือง เชียงใหม่ พ.ศ. 1929
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี สมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  
วัดคงคาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี  
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี  
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร ธรรมยุติ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี สมัยรัตนโกสินทร์
วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร มหานิกาย บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ  
วัดทรงธรรม วรวิหาร มหานิกาย ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ  
วัดกลาง วรวิหาร มหานิกาย ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ  
วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร มหานิกาย อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม  

พระอารามหลวงชั้นตรี

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร ธรรมยุต บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร  
วัดหนัง ราชวรวิหาร มหานิกาย บางค้อ จองทอง กรุงเทพมหานคร  
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร มหานิกาย คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร   บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดปรินายก วรวิหาร   บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร ธรรมยุต บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร   สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดมหรรณพาราม วรวิหาร   เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร   วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดราชผาติการาม วรวิหาร ธรรมยุต วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร   วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร   มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร  
วัดสัมพันธวงศ์ วรวิหาร ธรรมยุต สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
วัดอมรินทราราม วรวิหาร   ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร ธรรมยุต วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
วัดนาคกลาง วรวิหาร   วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
วัดสามพระยา สามัญ   วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร  
วัดธาตุทอง สามัญ ธรรมยุติ พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร  
วัดราชสิงขร สามัญ มหานิกาย วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (2275-2301)
วัดแก้วโกรวาราม สามัญ   ปากน้ำ เมือง กระบี่  
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร   พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี  
วัดโสธรวราราม วรวิหาร   หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา  
วัดบางพระ วรวิหาร   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี  
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร   ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี  
วัดธรรมามูล วรวิหาร   ธรรมามูล เมือง ชัยนาท  
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ธรรมยุต พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่  
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร   บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่  
วัดมณีบรรพต วรวิหาร   ระแหง เมือง ตาก  
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร   พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม  
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร   ในเมือง เมือง นครราชสีมา สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดพระบรมธาตุ สามัญ มหานิกาย นครชุม เมือง กำแพงเพชร  
วัดหัวลำโพง สามัญ มหานิกาย สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร  
วัดอาวุธวิกสิตาราม สามัญ ธรรมยุต บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร  
วัดนาควัชรโสภณ สามัญ ธรรมยุต   เมือง กำแพงเพชร  
วัดกลาง สามัญ มหานิกาย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สามัญ     เมือง ฉะเชิงเทรา  
วัดบางพลีใหญ่ใน สามัญ   บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดโปรดเกศเชษฐาราม สามัญ มหานิกาย ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ  
อาษาสงคราม สามัญ ธรรมยุต ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ  
วัดอโศการาม สามัญ ธรรมยุต ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ  
วัดขันเงิน สามัญ มหานิกาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร  
วัดราษฎร์บูรณาราม สามัญ     หลังสวน ชุมพร |-
วัดพระสิงห์ สามัญ   เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ราวปี พ.ศ. 1928
วัดศรีโสดา สามัญ     เมือง เชียงใหม่  
วัดบึง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมือง นครราชสีมา ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๐ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดพายัพ สามัญ     เมือง นครราชสีมา  
วัดสุทธจินดา วรวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมือง นครราชสีมา พ.ศ. 2467
วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร ธรรมยุต หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา  
วัดบัวขวัญ สามัญ มหานิกาย บางกระสอ เมือง นนทบุรี  
วัดพระธาตุแช่แห้ง สามัญ มหานิกาย ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 1896
วัดพญาภู สามัญ มหานิกาย ในเวียง เมือง น่าน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1761-1769
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร   ในเวียง เมือง น่าน  
วัดบุญยืน สามัญ มหานิกาย กลางเวียง เวียงสา น่าน สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2343
วัดกะพังสุรินทร์ สามัญ มหานิกาย ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง  
วัดกลาง สามัญ มหานิกาย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์  
วัดชินวราราม วรวิหาร   บางขะแยง เมือง ปทุมธานี  
วัดแก้วพิจิตร สามัญ ธรรมยุติกนิกาย หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พ.ศ. 2422 และบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมดโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ในปี พ.ศ. 2461 และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี กับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร มหานิกาย บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร มหานิกาย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร มหานิกาย ในเวียง เมือง แพร่  
วัดท่าหลวง (วัดราชดิตถาราม) สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมือง พิจิตร สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดมงคลทับคล้อ สามัญ มหานิกาย ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร  
วัดมหาธาตุ วรวิหาร มหานิกาย คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี  
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร มหานิกาย ท่าราบ เมือง เพชรบุรี  
วัดพระธาตุช่อแฮ สามัญ มหานิกาย ช่อแฮ เมือง แพร่ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1879-1881
วัดมงคลนิมิตร สามัญ มหานิกาย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต  
วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) สามัญ มหานิกาย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2408 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
วัดศรีมงคลใต้ สามัญ มหานิกาย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร  
วัดจองคำ สามัญ มหานิกาย จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
วัดมหาธาตุ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร  
วัดศรีธรรมาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร  
วัดพุทธภูมิ สามัญ มหานิกาย สะเตง เมืองยะลา ยะลา  
วัดพุทธาธิวาส สามัญ มหานิกาย เบตง เบตง ยะลา  
วัดกลางมิ่งเมือง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  
วัดบึงพระลานชัย (บึง) สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  
วัดบูรพาภิราม สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  
วัดมหาธาตุ วรวิหาร   หน้าเมือง เมือง ราชบุรี  
วัดสุวรรณคีรีวิหาร สามัญ มหานิกาย เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง  
วัดป่าประดู่ สามัญ มหานิกาย ท่าประดู่ เมือง ระยอง สร้างในสมัยอยุธยา
วัดพระธาตุลำปางหลวง สามัญ มหานิกาย ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง  
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง สามัญ มหานิกาย ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง  
วัดบุญวาทย์วิหาร สามัญ มหานิกาย หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง  
วัดจองคำ สามัญ มหานิกาย บ้านหวด งาว ลำปาง  
วัดพระพุทธบาทตากผ้า สามัญ มหานิกาย มะกอก ป่าซาง ลำพูน  
วัดเสาธงทอง สามัญ มหานิกาย ท่าหิน เมือง ลพบุรี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วัดมณีชลขันฑ์ สามัญ ธรรมยุต พรหมมาสตร์ เมือง ลพบุรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ พระยาอภัยรณฤทธิ์
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ราชวรวิหาร มหานิกาย ท่าหิน เมือง ลพบุรี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร วรวิหาร ธรรมยุต เขาพระงาม เมือง ลพบุรี ไม่ปรากฏหลักฐาน
วัดเกตการาม สามัญ ธรรมยุต โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม  
วัดประดู่ สามัญ มหานิกาย วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม  
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร มหานิกาย แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม  
วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร มหานิกาย บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม  
วัดเขาแก้ว วรวิหาร   ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี  
วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร   รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี  
วัดพิกุลทอง สามัญ มหานิกาย   ท่าช้าง สิงห์บุรี  
วัดโบสถ์ สามัญ ธรรมยุต อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี  
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร     เมือง สิงห์บุรี  
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร   เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย  
วัดบูรพาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมือง สุรินทร์  
วัดจุมพลสุทธาวาส สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมือง สุรินทร์  
วัดบูรพาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมือง สุรินทร์  
วัดพิศาลรัญญาวาส สามัญ ธรรมยุต หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู  
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ สามัญ ธรรมยุต ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2283
วัดคลองโพธิ์ สามัญ มหานิกาย บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ สร้างในปี พ.ศ. 2365
วัดมหาวนาราม สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมือง อุบลราชธานี  
วัดศรีอุบลรัตนาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมือง อุบลราชธานี  
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมือง อุบลราชธานี  
วัดอ่างทอง วรวิหาร   บางแก้ว เมือง อ่างทอง  
วัดศาลาลอย สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สมัยรัตนโกสินทร์
วัดธาตุสนม สามัญ มหานิกาย สนม สนม สุรินทร์ สมัยสุโขทัย สมัยพระเจ้าชัยวมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทไว้
วัดหลวงสุมังคลาราม สามัญ ธรรมยุต เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ  
วัดศรีจันทร์ สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมือง ขอนแก่น  
วัดโพธิสมภรณ์ สามัญ ธรรมยุต หมากแข้ง เมือง อุดรธานี