ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อะไรคือโครงการศีล ๕ เชิงคุณภาพ?

คือโครงการที่รณรงค์เรื่องการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เพราะ “นิสัยที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข” โดยยึดหลักการสำคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” โดยอุปนิสัยที่รณรงค์ให้สมาชิกหมั่นปฏิบัติมีอยู่ ๗ ข้อ เรียกว่า ๗ กิจวัตรความดี ถ้าฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เช่นความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เป็นตัน

เป้าหมายสำคัญ

๑. นำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล ๕

๒. ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์

๓. เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ

๔. พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

๗ กิจวัตรความดี ประกอบด้วย

๑. รักษาศีล ๕

๒. สวดมนต์ นั่งสมาธิ

๓. จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัวให้สะอาด เป็นระเบียบ

๔. คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง

๕. พูดดี...ด้วยการพูดจาไพเราะ

๖. ทำดี...ด้วยการทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง

๗. ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ ช่วงเวลาที่สมาชิกมาทำดีร่วมกัน ทั้งอาราธนาศีล ๕ สวดมนต์นั่งสมาธิ แบ่งปันประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่เกิดจากการทำ ๖ กิจวัตรความดี และได้ฟังธรรมะที่ตอกย้ำความสำคัญของการทำ ๖ กิจวัตรความดี ซึ่งกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอนี้ จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการทำความดีของสมาชิกให้มีความมั่นคง และ เข้มแข็งขึ้น

ข้อ ๑ – ๖ เป็นนิสัยประจำวัน ทำที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำงานของตนเอง
ข้อ ๗ เป็นนิสัยประจำสัปดาห์ ร่วมกันในสถานที่ใช้เป็นศูนย์รวมใจสมาชิกหมู่บ้านหรือโรงเรียนรักษาศีล ๕

ขั้นตอนกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอมีอะไรบ้าง ?

1. ลงทะเบียน
2. อาราธนาศีล
3. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
4. นั่งสมาธิ
5. อ่านธรรมะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สลับหมุนเวียนกันแต่ละสัปดาห์)
6. บรรยายธรรมะประกอบสื่อโดยวิทยากร
7. พูดข้อคิดที่ได้โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8. สรุปข้อคิดโดยวิทยากร
9. แชร์ประสบการณ์ทำความดี
10. อธิษฐานจิตร่วมกัน
11. แจ้งข่าวสารต่างๆ อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ
12. ถ่ายรูปร่วมกัน

อุปกรณ์ในการฝึก สำหรับสมาชิก

(ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปสเตอร์รณรงค์ 7 กิจวัตรความดี ใบบันทึกความดี หรือสมุดบันทึกความดี กรุณาส่งอีเมลมาที่ )


ขั้นตอนดำเนินงาน


ตัวอย่างการแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ


ตัวอย่างการเขียนสมุดบันทึกความดีและการบันทึกคะแนน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

1. ภาพพิธีเปิด

2. ภาพอาราธนาศีล ,สวดมนต์ทำวัตรเย็น ,นั่งสมาธิ

3. ภาพอ่านธรรมะโดยผู้เข้าร่วม

4. ภาพแชร์ประสบการณ์ทำความดี

5. ภาพบรรยายธรรมะประกอบสื่อโดยวิทยากร หรือพระอาจารย์

6. ภาพการถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมถือสมุดบันทึกความดี

7. ภาพรับประกาศนียบัตร